Vilkår for bruk - elevFormål
Vilkårene har som formål å regulere forholdet mellom Elev og BliFlink.no.

Virkeområde
Dette dokumentet gjelder for all bruk at nettsamfunnet BliFlink.no (“Tjenesten”).

Definisjoner
I disse vilkårene menes med: Leksehjelper. En person som har registrert seg i BliFlink.no sine systemer og bidrar med leksehjelp til Elev. Elev. En person som kontakter Leksehjelper for oppsøking av leksehjelp. Medlemmer: Gruppen bestående av Elev og Leksehjelper.

Eierskap og bruksrett til innhold
All informasjon og bilder som lastes opp i BliFlink.no eies av medlemmet som har lagt dette inn. Ved å dele bilder og annen informasjon aksepterer brukeren at alle som har tilgang til den profilen får tilgang og bruksrett til materialet.

Ansvarsfraskrivelser
Bruk av Tjenesten må alltid skje i samsvar med disse brukervilkårene og gjeldende lovgivning. BliFlink.no er kun en formidler av leksehjelp mellom Leksehjelper og Elev. BliFlink.no kan ikke holdes ansvarlig for hjelpen som er gitt og kommunikasjon mellom Leksehjelper og Elev. Bruk av Tjenesten som ikke er i henhold til brukervilkårene kan medføre utestengelse fra Tjenesten.

Elev er selv ansvarlig for egen bruk av Tjenesten og aksepterer å holde BliFlink.no og BliFlink.no sine samarbeidspartnere skadesløs fra ethvert tap, indirekte, tilfeldig eller andre lignende skader, inklusive, men ikke begrenset til følgeskader, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, tap av informasjon, og tilsvarende som forårsakes av bruk av Tjenesten i strid med disse Vilkårene. BliFlink.no er ikke ansvarlig for Elevs brudd på Vilkårene eller gjeldende lovgivning, eller Elevs krenkelse av tredjeparters rettigheter. Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Elev aksepterer videre at han/hun ikke kan gjøre gjeldende noe ansvar ovenfor BliFlink.no for noen forsinkelser eller feil i Tjenesten. Vilkårene skal likevel ikke leses som en fraskrivelse av ansvar som ikke kan fraskrives i henhold til gjeldende lovgivning.

Tvister
Eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten reguleres av norsk rett. Tvister mellom Elev og BliFlink.no skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn med Oslo tingrett som avtalt verneting.

Personvernerklæring
BliFlink.no ivaretar brukerens personvern og personopplysningene behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og den til enhver tid gjeldende lovgivning for øvrig. BliFlink.no har utarbeidet en personvernserklæring som beskriver hvilke personopplysninger som blir mottatt, samlet inn og behandlet når man registrerer seg som Elev, bruker Min Side og besøker BliFlink.no. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til Leksehjelper som enkeltperson. BliFlink.no oppfordrer Leksehjelper til å lese nøye gjennom personvernserklæringen. BliFlink.no sin arbeidsgruppe undertegner taushetserklæring. Hvem kan bli Elev? Elever på norsk skole eller studiested, som innehar en epostadresse og er minst 13 år gammel i løpet av gjeldende år, kan bli Elev. Dette inkluderer også personer som tar opp fag fra VGS.

Taushet
BliFlink.no pålegger Leksehjelper og Elev taushetsplikt. Alle som påtar seg tjenester til BliFlink.no må derfor bekrefte en taushetsplikten. BliFlink.no og Elev skal bevare taushetsplikt overfor utenforstående om hvem som bruker Tjenesten, samt innholdet som legges inn av, eller på vegne av personer, deres pårørende eller andre brukere. Privat informasjon, herunder bilder, skal ikke deles med andre uten at dette er avtalt eller gitt samtykke til av personen informasjonen omhandler Taushetsplikten gjelder også etter at bruken av tjenestene er avsluttet. Elev forplikter seg herved i samsvar med overnevnte bestemmelser å overholde reglene om taushetsplikt.

Registrering
Ved registrering som Elev ved BliFlink.no bekrefter Elev at vilkårene er lest og akseptert, ved å hake av godkjenning av vilkårene i registreringsskjemaet. Elev må oppgi fullt navn, og epostadresse. Elev er til enhver tid ansvarlig for at registrerte kontaktopplysninger er korrekte. Primært vil epost benyttes som kontakt mellom Elev og Bliflink.no. Meldinger sendt på BliFlink.no fra Leksehjelper sendes via BliFlink.no sitt chatsystem som videresendes til epost.

Brukerreglement
BliFlink.no er en organisasjon med formål å formidle leksehjelp til elever fra frivillige leksehjelpere. Elev plikter seg til å følge Retningslinjene. Elev skal ikke opptre på en annen måte som kan skade BliFlink.no’s interesser eller omdømme. Elev i BliFlink.no skal respektere alle mennesker uten forskjellsbehandling eller diskriminering. Ingen skal utføre handlinger som kan anses som mobbing, trakassering, misbruk, diskriminering eller utnyttelse av en person.

Rapportering
Opplever du som Elev noe som strider med våre retningslinjer eller vilkår ber vi deg om å kontakte BliFlink.no på epost brukervern@bliflink.no

Sanksjoner
BliFlink.no tar seg rett til å utestenge medlemmer som ikke overholder vilkårene og til å politianmelde brukere som ikke følger norsk lov. Vilkårene trer i kraft etter at at profilen er blitt godkjent.